Hytaýda öňdebaryjy turbalary öndüriji we üpjün ediji |

Düşnüksiz polat turbany bilmek (Tube)

Dürli önümçilik prosesleri sebäpli, üznüksiz polat turbany iki görnüşe bölmek bolar: gyzgyn togalanýan (ekstruziýa) bökdençsiz polat turba we sowuk çekilen (togalanan) polat turba.Sowuk çyzylan (togalanan) turbalar iki görnüşe bölünýär: tegelek turbalar we şekilli turbalar.

Amallara syn
Gyzgyn rulonly (ekstruziýa bökdençsiz polat turba): tegelek turba boş ýyladyş perforasiýasy üç aýlawly, yzygiderli togalanýan ýa-da ekstruziýa de-turbanyň ululygy (ýa-da diametri azaltmak) ammar.
Sowuk çyzylan (togalanan) polat turba: tegelek turba boş ýyladyş, perforasiýa edilen kelläni gyzdyrýan kislota duzlaýjy ýag (mis örtük) köp geçişli sowuk çyzgy (sowuk togalanýan) boş turba ýylylygy bejermek gidrawliki synag (gözleg) belligi saklanýar.

Düşnüksiz polat turbany (turba) bilmek (1)
Düşnüksiz polat turbany (turba) bilmek (2)

Düşnüksiz polat turbalary dürli ulanylyşy sebäpli aşakdaky görnüşlere bölünýär:
GB / T8162-2008 (gurluşy üçin polat turba).Esasan umumy gurluş we mehaniki gurluşlar üçin ulanylýar.Wekil materialy (marka): uglerod polat 20, 45 polat;garyndy polat Q345, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 30-35CrMo, 42CrMo we ş.m.
GB / T8163-2008 (suwuklygy ýetirmek üçin üznüksiz polat turba).Esasan in engineeringenerçilik we uly enjamlarda suwuk turbalary geçirmek üçin ulanylýar.Wekil materialy (marka) 20, Q345 we ş.m.
GB3087-2008 (pes we orta basyşly gazanlar üçin polat turba).Esasan senagat gazanlarynda we içerki gazanlarda pes we orta basyşly suwuklyklary geçirmek üçin turbalar üçin ulanylýar.Wekil materialy No. 10 we No. 20 polatdyr.
GB5310-2008 (ýokary basyşly gazanlar üçin polat turbalar).Esasan elektrik stansiýalarynda we ýadro elektrik stansiýalarynda gazany ýygnaýan gutulary we turbageçirijileri ýokary temperatura we ýokary basyş üçin ulanylýar.Wekilçilik materiallary 20G, 12Cr1MoVG, 15CrMoG we ş.m.
GB5312-1999 (uglerod polat we uglerod-marganes polat gämiler üçin bökdençsiz polat turba).Esasan gämi gazanlary we superheaterler üçin I we II basyş turbalary üçin ulanylýar.Wekilçilik materiallary 360, 410, 460 polat bahalar we ş.m.
GB6479-2000 (ýokary basyşly dökün enjamlary üçin polat turba).Esasan dökün enjamlaryna ýokary temperatura we ýokary basyşly suwuk turbalary daşamak üçin ulanylýar.Wekilçilik materiallary 20, 16Mn, 12CrMo, 12Cr2Mo we şuňa meňzeşler.
GB9948-2006 (nebit döwmek üçin polat turba).Esasan nebit eredijilerinde suwuklyklary daşamak üçin gazanlarda, ýylylyk çalşyjylarda we turbageçirijilerde ulanylýar.Wekilçilik materiallary 20, 12CrMo, 1Cr5Mo, 1Cr19Ni11Nb we şuňa meňzeşler.
GB18248-2000 (gaz silindrleri üçin polat turba).Esasan dürli gaz we gidrawlik silindrleri öndürmekde ulanylýar.Wekilçilik materiallary 37Mn, 34Mn2V, 35CrMo we ş.m.
GB / T17396-1998 (gidrawliki reklamalar üçin gyzgyn togalanan polat turba).Esasan kömür käniniň gidrawlik direglerini we silindrlerini, sütünlerini we beýleki gidrawliki silindrleri we sütünleri ýasamak üçin ulanylýar.Onuň wekilçilikli materiallary 20, 45, 27SiMn we şuňa meňzeşlerdir.
GB3093-1986 (dizel hereketlendirijileri üçin ýokary basyşly bökdençsiz polat turba).Esasan dizel hereketlendirijisiniň sanjym ulgamynyň ýokary basyşly ýangyç turbasy üçin ulanylýar.Polat turba, adatça, sowuk çekilen turba bolup, onuň wekili material 20A.
GB / T3639-1983 (sowuk çyzylan ýa-da sowuk togalanan takyk polat turba).Esasan mehaniki gurluşlar, uglerod basyş enjamlary, ýokary ölçegli takyklygy we gowy ýerüsti polat turbalary üçin ulanylýar.20, 45 polat we ş.m. materiallary aňladýar.
GB / T3094-1986 (sowuk çyzylan polat turba şekilli polat turba).Esasan dürli gurluş bölekleriniň we bölekleriniň önümçiliginde ulanylýan material ýokary hilli uglerod gurluş polat we pes erginli gurluş polatdyr.
GB / T8713-1988 (gidrawlik we pnewmatik silindrler üçin takyk içki diametri bökdençsiz polat turba).Esasan gidrawlik we pnewmatik silindrler üçin takyk içki diametri bolan sowuk çyzylan ýa-da sowuk togalanan polat turbalary öndürmek üçin ulanylýar.Onuň wekilçilikli materialy 20, 45 polat we ş.m.
GB13296-2007 (gazanlar we ýylylyk çalşyjylar üçin poslamaýan polatdan ýasalan polat turbalar).Esasan himiýa kärhanalarynyň gazanlarynda, super gyzdyryjylarda, ýylylyk çalşyjy enjamlarda, kondensatorlarda, katalitik turbalarda we ş.m. ulanylýar.Temperatureokary temperatura çydamly, ýokary basyş, poslama çydamly polat turba.Wekilçilik materiallary 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti we şuňa meňzeşler.
GB / T14975-2002 (gurluş üçin poslamaýan polatdan ýasalan polat turba).Esasan umumy gurluş (myhmanhana, restoran bezegi) we atmosfera we kislota poslama üçin polat turba üçin ulanylýar we himiýa kärhanalarynyň mehaniki gurluşy üçin belli bir güýje eýe.Wekilçilik materiallary 0-3Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti we şuňa meňzeşler.
GB / T14976-2002 (suwuklygy daşamak üçin poslamaýan polatdan ýasalan turba).Esasan poslaýjy serişdeleri ýetirmek üçin ulanylýar.Wekilçilik materiallary 0Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr17Ni12Mo2, 0Cr18Ni12Mo2Ti we şuňa meňzeşler.
YB / T5035-1993 (Awtoulag ýarym ok oklary üçin bökdençsiz polat turbalar).Esasan ýokary hilli uglerod strukturaly polat we garyndy gurluş polatdan ýasalan ýarym okly pyçaklar we hereketlendiriji oklar üçin oklar üçin ulanylýar.Wekilçilik materiallary 45, 45Mn2, 40Cr, 20CrNi3A we şuňa meňzeşler.
API SPEC5CT-1999 (Korpus we turbanyň spesifikasiýasy) Amerikan Nebit Instituty ("Amerikan") tarapyndan düzüldi we neşir edildi we bütin dünýäde giňden ulanylýar.Şolaryň arasynda: Korpus: ýeriň üstünden guýa çykýan we guýynyň diwarynyň asty hökmünde ulanylýan turbalar we turbalar birleşmek arkaly birleşdirilýär.Esasy materiallar J55, N80, P110 ýaly polat derejeleri we wodorod sulfidiniň poslamagyna çydamly C90 we T95 ýaly polat derejelerdir.Onuň pes polat derejesi (J55, N80) kebşirlenen polat turba bolup biler.Turbalar: oferiň ýüzünden ýag gatlagyna çenli korpusyň içine salynýan turbalar birleşdiriji ýa-da aýrylmaz jisim bilen birleşdirilýär.Onuň wezipesi, nasos bölüminiň nebit gatlagyndan ýag turbasynyň üsti bilen ýere daşalmagydyr.Esasy materiallar J55, N80, P110 we wodorod sulfid poslama garşy durnukly C90 we T95 ýaly polat derejelerdir.Onuň pes polat derejesi (J55, N80) kebşirlenen polat turba bolup biler.
Amerikan Nebit Instituty tarapyndan düzülen we neşir edilen API SPEC 5L-2000 (Çyzyk turbalarynyň spesifikasiýasy) bütin dünýäde ulanylýar.
Çyzyk turbasy: Maýy ýerden çykaryp, nebit we gaz senagaty kärhanalaryna liniýa turbasy arkaly iberýän nebit, gaz ýa-da suw.Çyzyk turbasy iki görnüşli bökdençsiz we kebşirlenen turbalary öz içine alýar we turbanyň uçlary tekiz uçlary, ýüplükli we rozetka uçlary bar;birikdiriş reesimleri ahyrky kebşirlemek, birikdirme birikmesi, rozetka birikmesi we ş.m.Turbanyň esasy materialy B, X42, X56, X65 we X70 ýaly polat derejelerdir.

Biz ugleroddan we erginli polat turbadan ätiýaçlandyryjy.Soraglaryňyz bar bolsa, aşakdaky aragatnaşyk usullary arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Şahsy maglumatlar:
Telefon: + 86- 317-5200546 Faks: + 86- 317-5200546
Email: saadiya@botopsteel.com
Whatsapp: + 86-5203177981


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr