Hytaýda öňdebaryjy turbalary öndüriji we üpjün ediji |

Tehnologiýa we esasy turbageçiriji kategoriýalary

Belli bir materialy herekete getirmek üçin zerur bolan "ulaglaryň" arasynda iň köp ýaýranlaryň biri turbageçirijilerdir.Turbageçiriji gazlary we suwuklyklary arzan we üznüksiz daşamagy üpjün edýär.Häzirki wagtda turbageçirijileriň köp görnüşi bar.Dizaýnlar masştabda, diametrde, basyşda we iş temperaturasynda üýtgeýär.

Esasy, peýdaly ulgam, tehnologiki, gämi (maşyn) turbageçirijileri masştabynda tapawutlanýar.Esasy we tehnologiki turbageçirijileriň maksadyna we kategoriýalaryna has içgin seredeliň.

new-3

Magistral turbalar.Bellemek we kategoriýa.
Magistral turbageçirijiler şeýle çylşyrymly tehniki gurluş bolup, köp kilometrlik turbageçiriji fila, gaz ýa-da nebit nasos stansiýalaryndan, derýalaryň ýa-da ýollaryň üstünden geçýän ýerlerden durýar.Magistral turbalar nebit we nebit önümlerini, suwuklandyrylan uglewodorod gazyny, ýangyç gazyny, başlangyç gazy we ş.m. daşaýar.
Mainhli esasy turbalar diňe kebşirleýiş tehnologiýasy arkaly ýasalýar.Anyagny, islendik esasy turbanyň üstünde spiral ýa-da göni tikiş görüp bilersiňiz.Şeýle turbalary öndürmek üçin material hökmünde polat ulanylýar, sebäbi tygşytly, çydamly, gowy bişirilen we ygtybarly material.Mundan başga-da, adaty hile öwrülmegi üçin görkezilen mehaniki aýratynlyklary, pes uglerodly polat ýa-da uglerodly "klassiki" gurluş polat bolup biler.
Esasy turbageçirijileriň klassifikasiýasy
Turbageçirijidäki iş basyşyna baglylykda esasy gaz turbalary iki klasa bölünýär:
I - 2,5-den 10.0 MPA-a çenli (25-den 100 kg / sm2-den ýokary) iş basyşynda;
II - 1,2-den 2,5 MP-den gowrak iş basyşynda (12-25 kg / sm2-den ýokary).
Turbageçirijiniň diametrine baglylykda dört klasa bölünýär: mm:
I - adaty diametri 1000-den 1200-e çenli;
II - şol bir, 500-den 1000-e çenli;
III birmeňzeş.
IV - 300 ýa-da ondanam az.

Tehnologiki turbalar.Bellemek we kategoriýa.
Tehnologiki turbalar ýangyç, suw, çig mal, ýarym taýýar önümler we senagat zawodynda önümçilikde ulanylýan dürli önümler bilen üpjün etmek üçin enjamlardyr.Şeýle turbageçirijiler daşalýan çig mal we dürli galyndylar.
Tehnologiki turbageçirijileriň klassifikasiýasy:
Locationerleşýän ýeri:maksatly, şahanyň içinde.
Goýmagyň usuly:ýeriň aşagy, ýer, ýerasty.
Içerki basyş:basyşsyz (öz-özüňi), wakuum, pes basyş, orta basyş, ýokary basyş.
Daşalýan maddanyň temperaturasy:kriogen, sowuk, adaty, ýyly, yssy, aşa gyzýar.
Daşalýan maddanyň agressiwligi:agressiw däl, gowşak-agressiw (kiçi-agressiw), orta-agressiw, agressiw.
Ulag serişdesi:bug turbageçirijileri, suw geçirijileri, turbageçirijiler, gaz turbalary, kislorod turbalary, nebit turbalary, asetileno simleri, nebit turbalary, gaz turbalary, kislota turbalary, aşgazan turbalary, ammiak turbalary we ş.m.
Material:içerki ýa-da daşarky örtükli polat, reňkli metallardan, çoýun demirden, metal däl materiallardan.
Baglanyşyk:aýrylmaz, birleşdiriji.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr