Hytaýda öňdebaryjy turbalary öndüriji we üpjün ediji |

Turbageçirijiniň görnüşleri (Ulanylyşy boýunça)

A. Gaz turbasy- Turbageçiriji gaz daşamak üçin.Gaz ýangyjyny uzak aralyklara geçirmek üçin esasy turbageçiriji döredildi.Çyzygyň dowamynda torda hemişelik basyşy goldaýan kompressor stansiýalary bar.Turbageçirijiniň ahyrynda paýlaýyş stansiýalary sarp edijileri iýmitlendirmek üçin zerur bolan basyşy peseldýär.

B. Nebit turbasy- Turbageçiriji nebit we gaýtadan işleýän önümleri daşamak üçin niýetlenendir.Turbageçirijileriň söwda, esasy, birleşdiriji we paýlaýyş görnüşleri bar.Geçirilen nebit önümine baglylykda: nebit turbalary, gaz turbalary, kerosin turbalary.Esasy turbageçiriji ýerasty, ýerüsti, suwasty we ýerüsti aragatnaşyk ulgamy bilen aňladylýar.

täze-1

C. Gidrawlik turbageçiriji- Minerallary daşamak üçin gidro hereketlendiriji.Boş we gaty maddalar suw akymynyň täsiri astynda göterilýär.Şeýlelik bilen, kömür, çagyl we gum ýataklardan sarp edijilere uzak aralyklara daşalýar we galyndylar elektrik stansiýalaryndan we gaýtadan işleýän zawodlardan çykarylýar.
D. Suw geçirijisi- Suw turbalary içmek we tehniki suw üpjünçiligi üçin turbalaryň bir görnüşidir.Gyzgyn we sowuk suw ýerasty turbalaryň üsti bilen sarp edijilere iýmitlenýän ýerden suw diňlerine geçýär.
E. Çykyş turbasy- Rozetka, kollektordan we tuneliň aşaky böleginden suw akdyrmak üçin ulanylýan ulgam.
F. Zeýkeş turbasy- rainagyş suwlaryny we ýerasty suwlary akdyrmak üçin turbalar ulgamy. Gurluşyk işlerinde toprak şertlerini gowulandyrmak üçin döredildi.
G. Turbageçiriji- Howa çalşygy we kondisioner ulgamlarynda hereket etmek üçin ulanylýar.
H. Lagym turbageçirijisi- Galyndylary, öý galyndylaryny aýyrmak üçin ulanylýan turba. Şeýle hem ýerasty kabeller goýmak üçin zeýkeş ulgamy bar.
I. Bug turbageçirijisi- termiki we ýadro elektrik stansiýalarynda, senagat elektrik stansiýalarynda bug geçirmek üçin ulanylýar.
J. atylylyk turbasy- heatingyladyş ulgamyna bug we gyzgyn suw bermek üçin ulanylýar.
K. Kislorod turbalary- Dükanda we pudagara turbalary ulanyp, senagat kärhanalarynda kislorod üpjünçiligi üçin ulanylýar.
L. Ammiak turbageçirijisi- Ammiak turbageçirijisi ammiak gazyny geçirmek üçin ulanylýan turbageçirijidir.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr