Hytaýda öňdebaryjy turbalary öndüriji we üpjün ediji |

Turbageçiriji näme?

Turbageçirijiler näme?Aslynda, köp adamlar biziň näme hakda gürleşýändigimizi göz öňüne getirýärler, ýöne tehnika birneme çümüp, ylmy dilde gürleşmäge synanyşarys.

Şeýlelik bilen, turbageçirijiler dürli ölçegdäki gurluşykdyr, munuň netijesinde suwuk, gazly we boş maddalary bir ujundan beýleki ujuna geçirip bileris.Turbageçirijiniň we degişli enjamlaryň nähili bolýandygyny şu ýerden görüp bilersiňiz.Turbageçiriji diňe bir turba däl, adaty göni turbalar ýaly köp sanly gurluşy we köp sanly dürli bölekleri, enjamlary, ölçeg enjamlaryny, armaturlary, şeýle hem prosesi mümkin boldugyça amala aşyrmaga mümkinçilik berýän ähli zady öz içine alýar. awtomatiki.

new-5

Turbageçiriji bölekleri möhümdir, sebäbi turbanyň dürli diametrlerini birleşdirip, öwrümleri, egilmeleri, eňňitleri we ş.m. edip bilersiňiz, bu jikme-jiklikler zeýkeşleri, stublary, geçişleri, armaturlary, teýleri we geçiş halkalaryny tapawutlandyrýar.Turbageçiriji wagtlaýyn ýapylanda jikme-jiklikler hem ulanylýar.Adatça turbageçiriji kebşirleýji maşyn bilen birikdirilende gurulýar.

Turbageçirijiler ýerleşişine we işleýşine baglylykda senagat we esasy ugurlara bölünýär.Senagat tehnologiki turbageçirijiler hem diýilýär.Mysal üçin, turbageçiriji çig mal çykarylýan ýerden zawoda ýa-da porta gidýän bolsa, oňa esasy ýol diýilýär.Şeýle hem, esasy turbageçirijiler arkaly taýýar önüm sarp edilýän we işleýän ýerlere eltilýär.

Esasydan tapawutlylykda, tehnologiki turbageçirijiler senagat zawodlaryndaky turbageçirijileriň üçden bir bölegini tutýar.Şeýle turbageçirijiler gaz, suwuk ýa-da bug görnüşindäki çig mallary barmaly ýerine geçirýär we senagat işini kadalaşdyrmak we ýönekeýleşdirmek üçin eýýäm taýýar önümleri ýa-da galyndylary bolup biler.Şeýle turbageçirijilerde dürli basyşda we temperaturada adam saglygy üçin howply maddalar iberilýär.

Technöne tehnologiki turbageçirijiler hem ýerleşişine baglylykda dürli klassifikasiýalara karz berýärler (çatryk ýa-da içerde bolup biler).Positionerlerine görä, olar ýerüsti, ýerasty, şeýle hem bölünip we ýer toparyna bölünýärler.Senagat turbageçirijileri syzmakdaky (gaty pes basyş) içindäki basyş görnüşi bilen tapawutlanýar, wakuum ýa-da orta we ýokary basyş bolup biler.Nämäniň daşalýandygyna, haýsy çuňluga we başga-da köp görkezijä baglydyr.

Onlyöne diňe bir basyş däl, eýsem temperatura hem möhümdir, sebäbi olar gaty baglanyşykly.Mundan başga-da, A nokatdan B nokadyna geçirilýän çig mal üçin temperatura möhümdir, ýyly, sowuk, adaty, yssy, gaty yssy ýa-da kriogen bolup biler.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr